Du visar för närvarande För 30 år sedan…

För 30 år sedan…

…slog Internet igenom för allmänheten. När Tim Berners-Lee skapade World Wide Web blev det möjligt för “vanligt folk” att använda Internet till att söka och dela information.

Själv kom jag till Ängelholm detta år och började arbeta som mellanstadielärare. Jag blev ganska snart intresserad av datorer och på vilket sätt de kunde användas i undervisningen. Sedan mitten av 90-talet har jag arbetat med olika uppdrag inom det vi idag kallar digitaliseringen. Eftersom jag slutar mitt arbete till sommaren 2021 vill jag dela med mig av några nedslag från Ängelholms utveckling under dessa år.

 

1991 fanns det, på låg- och mellanstadieskolor, datorer i skolbiblioteket men ganska snart kom de även ut i klassrummen. I en klass med 28 elever gällde det att ha ett bra körschema så att det blev en stund vid datorn för varje elev. I klassrummen skapades olika saker vid datorn, själv kommer jag ihåg alla skoltidningar som vi fick ihop i Magnarp och som föräldrarna sedan fick ta del av. 

 

 

I mitten av 90-talet fanns det servrar och nätverk på i stort sett varje skola. Vi utarbetade regelverk för hur man skulle använda Internet och nu började också hemsidor växa fram. På Rebbelberga skola gjorde vi nu skoltidning på webben och deltog i Sveriges första tävling om bästa skoltidning. Tyvärr vann vi inte men några av eleverna som var med på den tiden fortsatte med att utbilda sig inom teknik och webb. 

 

 

I Sverige var det igång olika projekt för att digitalisera skolan och 1999 gjordes en stor satsning på ITiS (IT i skolan) där kommuner kunde ansöka om stöd till handledare och datorer till deltagande personal. Ängelholm gick med och vi var fyra handledare som arbetade med olika arbetslag i kommunens skolor. Mycket fokus låg på det teoretiska men det blev också många fina arbeten tillsammans med elever. 

 

 

 

 

Runt 1995 fanns det IKT-pedagoger på många skolor i Ängelholm och vi skapade nätverk där vi hjälptes åt att planera bra sätt att arbeta ute på skolorna. Det var fortfarande så att det fanns någon dator i klassrummen och vanligtvis en liten samling datorer i någon sal. IKT-pedagogens roll då var att arbeta med elevgrupperna så att de skulle lära sig mer om att använda både dator och olika program. Vid våra möten kom vi också fram till att det behövdes ytterligare satsningar och när vi fick en ny förvaltningschef 2006 hade vi redan ett bra utkast till en ny IKT-plan.

 

Med IKT-planen 2006 kom nya spännande saker till Ängelholm. Vi fick Skånes första Skoldatatek, vi fick en lärplattform där vi kunde samarbeta både med personal, elever och efter några år även vårdnadshavare. Vi startade upp en styrgrupp där hela styrkedjan var representerad och där vi la upp strategier och planer för framtiden.

Vi fick tydliga IKT-uppdrag ute på enheterna och tack vare vår mycket duktiga IT-avdelning för skolorna, Engelholms Skoldatanät, kunde vi bygga upp allt bättre infrastruktur. Under några år var också ekonomin god och i stort sett fick alla skolsalar projektorer och nu kunde resurserna på Internet integreras i undervisningen. För att stärka likvärdigheten och för att det skulle finnas support skapades Resurs för IKT. RIKT sköter fortsatt om våra gemensamma system och resurser samt har regelbundna möten med representanter från enheterna.

 

Med lärdom av ITiS sjösattes 2006 en ny nationell satsning, PIM (Praktisk IT- och Mediakompetens). 2009 ansökte Ängelholm om att delta och handledare utbildades. Det blev en mycket lyckad satsning där all personal inom förskola/skola deltog, totalt examinerades 1142 stycken fram till avslutningen 2013. I samband med utbildningen fick samtlig personal tillgång till en egen bärbar dator.

 

 

När vi införde lärplattformen Fronter i Ängelholm deltog vi i deras användarkonferenser och där var det ett stor delande av kunskap. Kunde detta vara något att ta med till Ängelholm? Med fokus på lärande totalt genomfördes Ängelholms första Utbildningsforum där samtlig personal inom utbildningsverksamheterna deltog. Det var endast egen personal från alla verksamheter som föreläste. Ett härligt sätt att dela. På IT-fronten tog vi också upp ett koncept som som hade spridits runt i världen, TeachMeet, och vi anordnade både egna och tillsammans med andra kommuner i Skåne genom nätverket DigiSyd

 

Under åren runt 2010-talet omvärldsbevakade vi noga utvecklingen i Sverige. Vi var i Falkenberg och såg på deras satsning på en dator per elev till högstadiet. Det som gav oss bra input var också Ale kommuns satsning på införandet från årskurs 1. När politiker från Ängelholm deltagit i Skolriksdagen 2011 där det varit mycket fokus på digitaliseringen togs förslaget “En dator per elev” i Ängelholm fram. Politikerna sa enhälligt ja till det och vi började planera för att ge samtliga elever från åk 1 till gymnasiet tillgång till en egen dator. Från allra första början har vi betonat att de digitala verktygen endast ska användas om de skapar ett mervärde i lärandet för våra barn/elever.
För att berätta om införandet gjorde vi en film till allmänheten och efter fem år gjorde vi en ny film där vi följde upp erfarenheter från samma elever.

Som införandestöd hade vi mycket fortbildning, både för chefer men även för all personal. Genom vår leverantör fick vi många kontakter runt om i Sverige och under ett antal tillfällen kom många av Sveriges mest eftertraktade föreläsare till Ängelholm. Flera av tillfällena spelades in och hittas i denna spellista. Hösten 2014 var allt klart – alla elever hade nu varsin dator. Som inledning på terminen hade vi en gemensam förmiddag för all personal och Bonnie Stewart från Kanada och Carl Heath från RISE höll intressanta föreläsningar. Som avslutning på hela projektet åkte vi i en full buss upp till SETT-mässan i april 2015 där vi hade en egen monter och delade med oss av våra erfarenheter. 

 

 

2015 hade vi mycket på plats i Ängelholm men för att utveckla användningen saknades bra verktyg för att samarbeta i realtid. Förutom vår lärplattform bestämde vi oss för att använda den variant av Google som var kostnadsfri för utbildningsverksamheter, Google Apps For Education (numera Google Workspace). När regelverket var EU-anpassat, började vi introducera det. De delade dokumenten möjliggjorde ett bättre formativt arbete mellan lärare och elever. För att underlätta inloggningar såg vår egen IT-avdelning till så att vi kunde använda federerad inloggning via Skolfederationen och dessutom kunde alla elever ansluta till Eduroam, ett världsomspännande nät för utbildningsverksamheter, mest använt av universitet och högskolor. Ett sätt att visa våra gemensamma resurser är Topp 10 för personalen.

 

Ett tydligt mål för allt vårt arbete är att det ska vara likvärdigt men också att våra resurser ska vara tillgängliga för alla. Under åren har vi skaffat allt fler verktyg som ska gynna alla våra barn/elever. En viktig del av detta arbete är vårt Skoldatatek

 

 

I och med digitaliseringen blev det lättare att sprida goda exempel, dela-kulturen bredde ut sig både nationellt men även lokalt. Vi anordnade fler TeachMeet och i Facebook och på Twitter skapades olika grupper där lärare la ut tips, idéer, lektionsutkast mm. För att allt inte bara skulle försvinna i olika flöden startade vi upp en bloggportal, Englar bloggar, där våra inlägg finns kvar. Under de senaste åren har vi också, tillsammans med lärare från olika skolor, gjort gemensamma resurser inom programmering och källkritik tillgängliga via våra resurssidor

 

 

Genom vårt samarbete inom RUC och Halmstad Högskola kom det 2016 ett erbjudande om att delta i ett projekt; Framtidens Digitala Lärande i Skolan. LOF bestämde sig för att delta och under tre år arbetade vi med detta projekt tillsammans med andra partners. I Ängelholm blev det tre delprojekt där forskare tillsammans med lärare vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utforskade och utvärderade digitala lärmiljöer, arbetssätt och metoder. Projektet avslutades med en stor och intressant lärandekonferens med många deltagare från hela landet. Läs mer och ta del av länkar till bok och delprojektens rapporter i detta inlägg

 

Allt detta fantastiska arbete för allas bästa, både personal och barn/elever, har varit möjligt tack vare mycket dedikerade och intresserade personer, både centralt och lokalt. Ett stort tack för att jag har fått vara en del av detta! Lycka till i fortsättningen!

Per Pennegård

Lämna ett svar