Du visar för närvarande Lärande genom film

Lärande genom film

Jag heter Göran Söderlund och jobbar som bildlärare på Nyhemsskolan i Ängelholm. Min ingång i detta projekt var att jag egentligen var intresserad av min egen praktik. Jag gör gärna egna filmintroduktioner, eller använder andras (om de är tillräckligt bra och anpassade för målgruppen) för att introducera ett nytt ämne eller moment i undervisningen.

En fundering kring filmer är ju hur väl eleverna tar till sig dem. Visar jag dem i klassrummet så kan jag i alla fall förutsätta att alla som var där någorlunda tog till sig informationen. Låter jag eleverna se filmen som en hemuppgift så kan jag endast se om antalet visningar ökat eller om jag använder en lärplattform möjligen se vilka som varit inne på sidan där jag länkade filmen, inte om de verkligen sett den.

När projektet inom Framtidens Digitala Lärande i Skolan (FDLIS) dök upp, Lärande genom film, öppnade sig nya dörrar som verkade spännande att öppna.

Kan det passiva tittandet bli något annat, ett aktivt lärande?

Active Video Watching

Active video Watching (AVW) är ett program/verktyg där man med olika funktioner aktiverar eleverna att bearbeta innehållet från filmer (som publicerats på youtube). Det fungerar så att jag som lärare skapar, som programmet kallar det, aspekter, som eleverna förhåller sig till när de ser filmen.

I mitt första försök att använda AVW så arbetade jag med allmänna aspekter. Eleverna fick helt enkelt se en film och under filmens gång kunde de pausa, klicka i en av aspekterna och kommentera kring denna. Aspekterna jag använde var:

  • Jag känner igen detta.
  • Detta är nytt för mig.
  • Det här var intressant.
  • Detta förstod jag inte, det var svårt.

Projektet vi genomförde under VT19 kom igång lite sent och i princip var vi klara med det ordinarie filmarbetet den terminen men vi fick lägga till lite extra och därför blev det ett ganska så stort extraarbete för mig som pedagog och eleverna fick göra lite hemarbete. Här ger jag framför allt eleverna en eloge för deras fina tålamod och engagemang. Jag hade presenterat det som ett forskningsprojekt och att det blir lite mer arbete än vad som var tänkt, ändå jobbade de flesta på bra.

Tanken, från min sida, var att kunna använda den data som kom ut från elevernas svar för att bygga nästa lektion på. Vad hade det fått med sig när de såg filmen. Vad hade de reflekterat över?

Jag testade också att använda specifika aspekter i en film där de skulle kommentera kring begrepp som lyfts i filmen. Aspekterna var alltså begreppen. Denna gång hade jag gjort en egen fördjupade film kring filmens dramaturgi och exempel på dessa begrepp var: karaktärer, konfliktlösning, mottagare, konfliktupptrappning.

Syftet med att låta eleverna bearbeta denna film var för att jag ville testa ifall de med hjälp av AVW tog till sig innehållet på ett bättre sätt än om jag bara visat filmen. Det sista vi gjorde var nämligen att testa AVW som ett testverktyg. Eleverna fick se en kortfilm i AVW, in a heartbeat, där de skulle med hjälp av aspekterna: anslag, presentation, fördjupning, konfliktupptrappning, upplösning och avtoning se om de förstått och kunde tillämpa kunskaperna från förra filmen. De skulle alltså pausa filmen där de tänker sig att anslaget är och förklara varför osv.

Nu är det kanske dags att nämna Björn Sjödén från Halmstad högskola som var min kontaktperson i detta projekt. Det var han som presenterade AVW för mig och visade mig hur jag använde mot eleverna. Det är också han som satt på all data vi kunde samla in som småningom skulle bearbetas.

I projektet såg Björn till att vi hade lite enkla förtest innan en ny film presenterades och ett eftertest för att kunna jämföra om eleverna lärt sig något av filmen. Vi hade också jämförelseklasser som inte använde AVW för att se om det gick att påvisa någon skillnad på kunskapsinhämtningen.

Ett problem som vi hade var att få in alla godkännande kring datainsamling. Detta gjorde det lite svårare att hantera all data som kom in. Speciellt för Björn som inte är undervisande lärare utan var forskaren i projektet.

Vad händer härnäst?

Till våren 2020 ska vi fortsätta samarbetet kring AVW. Denna gången med bättre framförhållning både för oss och eleverna i synnerhet. Ännu har vi inte bestämt vilket ämne det blir kring, om vi fortsätter med filmdramaturgi eller om det blir något annat. På grund av tidsbrist, sommarlov och annat som kommer in i lärarens vardag har jag inte på pränt om jobbet vi lade ner gav frukt men min känsla säger att eleverna som var aktiva i AVW fick med sig mer av Lärande genom film än de passivt tittade eleverna.

Göran Söderlund, Nyhemsskolan Ängelholm

 

Lämna ett svar